Værd at vide

Danmark har, som følge af en relativt høj befolkningstæthed og størrelse, historisk set haft gode betingelser for fjernvarme. Fjernvarmen spiller i dag en vigtig rolle for omstillingen til mere vedvarende energi. Det har fjernvarme faktisk gjort i mange år.

Fjernvarme er nemlig en gammel teknologi, hvis anvendelse kun blev mere aktuel, først på grund af energikriserne i 1970'erne og problemer med deponering af dagrenovation og senest som følge af fokus på CO2-problematikken. Ved hjælp af fjernvarmeteknologien kan man reducere varmeproduktionens afhængighed af fossile brændsler og løse problemer i forbindelse med affaldshåndtering, byplanlægning og forurening. Fjernvarme er med andre ord vores våben mod røg, støj og møg.

Fjernvarme er kendt langt tilbage i historien. Romerske legionærer i Britannien udnyttede geotermisk varmt vand til at opvarme bygninger og bade, og i Chaudes-Aigues Cantal i Frankrig blev varmt vand hundreder af år senere cirkuleret gennem trærør, som stadig anvendes.

Det første kommercielle fjernvarmesystem, som var baseret på damp, blev etableret i USA i 1877. Derefter skete en hurtig udvikling, og omkring århundredskiftet var der etableret ca. 500 fjernvarmesystemer i USA, hvorigennem der blev leveret damp på kommercielle vilkår. I Europa blev det første egentlige fjernvarmesystem etableret i 1893 i Hamburg, mens det første danske anlæg blev idriftsat i september 1903 i Frederiksberg Kommune. Varmen blev produceret i et affaldsforbrændingsanlæg, og forsyningen gik bl.a. til Frederiksberg Hospital og en række kommunalt ejede bygninger. Fra CTR’s administrationsbygning kan vi se over på den første varmecentral, der i dag er kulturhus i Frederiksberg Kommune.

Image

Oliekriserne i 1970'erne medførte lovgivning om en omfattende varmeplanlægning i Danmark. Formålet var dels at fremme de kollektive rørførte opvarmningsformer med naturgas, fjernvarme og herunder især kraftvarme, dels at foretage en geografisk afgrænsning mellem områder, der mest fordelagtigt kunne udlægges til enten naturgas- eller fjernvarmeforsyning. Det resulterede i etablering af store integrerede fjernvarmesystemer, bl.a. CTR.

Fjernvarmens anvendelse i Danmark er en af hovedårsagerne til, at det lykkedes Danmark af afkoble udviklingen af BNP med udviklingen i energiforbrug.

Udvikling i energiforbrug, BNP og energiintensitet 1975-2015

Image

Note: Over perioden 1975-2015 er det gennemsnitlige årlige fald i intensiteten 1,83 %. I perioden 2005-2015 er det gennemsnitlige fald 1,84 %
Kilde: Energistatistik 2015 og Nationalregnskabet

En anden årsag er lovgivningens krav om, at der ikke må tjenes på at sælge varme. Vi må derfor kun indregne de dokumenterbare og nødvendige omkostninger i prisen. Forsyningstilsynet er økonomisk tilsynsmyndighed for fjernvarmesektoren.
Link til Forsyningstilsynet: http://forsyningstilsynet.dk/index.php?id=10222419

Fjernvarme bliver brugt til rumopvarmning og til det varme brugsvand, vi får fra hanerne. Det varme vand løber fra fjernvarmeforsyningen til forbrugerne i højisolerede rør under jorden. I husene opvarmer det vandet til hanen og radiatoren og løber afkølet tilbage til fjernvarmeforsyningen. Her bliver det varmet op igen, og historien starter forfra.

Fjernvarme er kollektiv varmeforsyning. I stedet for at hver husstand har sin egen varmekilde, fx oliefyr, brændeovn eller varmepumpe, har flere forbrugere ’fælles fyr eller varmepumpe’ på varmeværket. De kollektive værker kan udnytte energikilderne langt mere effektivt end mindre private anlæg. Og når mange er sammen om at bære udgifterne til investering, drift, vedligehold og udvikling bliver det billigere for den enkelte.

Fjernvarmens effektivitet er årsag til, at fjernvarmen har kunne fastholde sin position som billigere eller på niveau med alternative opvarmningsformer. Denne position kan dog blive udfordret af fjernvarmens rammebetingelser herunder især skatte og afgiftspolitikken.

Kilder: