Leder: Tak til KL for klimaudspil

Foto: CTR

Kommunernes Landsforening (KL) åbnede 2020 med at offentliggøre deres udspil: Kommunernes CO2-reduktion. Det er en virkelig stærk start på året og varsler godt for 2020. Udspillet lægger ud med at fastslå, at kommunerne allerede har taget det lokale klimalederskab på sig, drevet af et højt ambitionsniveau. Som fælleskommunalt forsyningsselskab kan vi kun bekræfte dette. CTR har de sidste 10 år været aktiv i samarbejdet ”Energi på Tværs”, hvor 33 kommuner, Region Hovedstaden og 11 produktions- og forsyningsselskaber arbejder sammen om at realisere en fælles energivision. KL udpeger i deres udspil 10 temaer med 48 konkrete forslag til, hvad der kan gøres for at sætte de lokale løsninger til CO2-reduktion endnu mere i spil i kampen mod klimaforandringerne. Et af temaerne er ”Strategisk Energiplanlægning i alle kommuner

KL fremhæver i tema 10, at: ”Kommunerne er både som aktive ejere af store forsyningsvirksomheder og som lokalpolitiske ledere de rette til at påtage sig opgaven med at koordinere og gennemføre en strategisk energiplanlægning. Herunder træffe de politiske valg, der skal til, så der ikke udvikles suboptimerende løsninger hverken inden for den enkelte kommune eller på tværs af kommunegrænser”. Konkret kommer KL med 4 anbefalinger til at understøtte strategisk energiplanlægning (numrene henviser til KL’s 48 forslag):

  1. At kommunerne skal lave strategiske energiplaner. Det kræver, at staten lægger en klar og overordnet retningslinje for udviklingen af energiforsyningen i Danmark samt tilvejebringer de nødvendige ressourcer og et sikkert regelgrundlag herfor.
  2. At staten sikrer rammebetingelser, som skaber sikkerhed ved forsyningsselskabers og kommunernes store investeringer i CO2-reduktioner – bl.a. i CO2-neutral varme.
  3. At staten genindfører tilslutningspligten til fjernvarme som et værktøj, kommunerne skal anvende til at fremme CO2-reduktioner i energisystemet.
  4. At staten sikrer stærkere incitamenter for virksomheder og forsyningsselskaber til at gøre brug af overskudsvarme fra produktion og i øvrigt sikrer, at afgiftssystemet har en incitamentsstruktur,

der understøtter CO2-reducerende tiltag.

Set fra mit skrivebord er de 4 anbefalinger spot-on hvad der er brug for. Jeg håber derfor meget, at der bliver lyttet til KL’s udspil, for det afspejler, at kommunernes rolle i at fremme CO2-reduktioner rækker langt videre end rollen som forbruger og indkøber. Som udspillet fremhæver: ”Kommunerne har – med de rette rammevilkår og økonomiske forudsætninger – muligheden for at drive udviklingen med at sænke CO2-udledningen i lokalsamfundet, både som myndighed og arbejdsgiver og ikke mindst i samarbejde med borgere, virksomheder, forsyningsvirksomheder, trafikselskaber mv.” Det forudsætter dog klare politiske beslutninger, som understøtter kommunernes rolle i klimakampen. Hvis kommunernes bidrag skal øges, kræver det de fornødne rammer og den nødvendige finansiering, så det ikke bliver et spørgsmål om klima eller kernevelfærd, men både og. Det er en bæredygtig tankegang, og hvis CTR kan bidrage yderligere til gavn for vores ejerkommuner, så gør vi med glæde og stolthed det.

Tak til KL og godt nytår til alle

Kamma Eilschou Holm, Direktør