CTR’s historie

I 1984 afsatte CTR's fem interessentkommuner fem år og to milliarder kroner til at skabe et fælles transmissionssystem.

Ideen var at udnytte overskudsvarmen fra kraftværker og affaldsforbrænding og på den måde spare 40 procent af energiforbruget og samtidig blive uafhængig af olie.

Den 54 km lange transmissionsledning blev anlagt, og projektet blev gennemført til tiden og til prisen. Resultatet var et system, der i dag forsyner godt 250.000 boliger i hovedstadsområdet med klimavenlig fjernvarme.

Milepæle i CTR's historie

1973
Den første energikrise sætter for alvor energi på dagsordenen. Spørgsmålet er, hvordan Danmark kan blive mindre afhængig af olie. 

1976
Regeringen fremlægger Danmarks første samlede energiplan "DE76". Denne plan medfører en beslutning om, at alle nye termiske kraftværker i Danmark skal etableres som kraftvarmeværker med produktion af fjernvarme til det lokale miljø.

1978
Som en konsekvens af kravet om kraftvarme udsender Elkraft rapporten "kraft/varmetransmission i Hovedstadsområdet". Rapporten konkluderer, at det er økonomisk attraktivt at etablere et varmetransmissionsnet, og at det er uden betydning for varmetransmissionsnettets økonomi, om ny kraftværkskapacitet bliver placeret på Amager eller på Avedøre Holme.

1979

Verden oplever den anden oliekrise, og i Danmark bliver Lov om varmeforsyning vedtaget. Loven stiller krav om varmeplanlægning i alle kommuner. Kommunerne i hovedstaden drøfter et samarbejde. 

1982
Varmeplanlægningen er i gang i hele landet, og energiministerens arbejdsgruppe, Bülowudvalget, udsender rapport om hovedstadsområdets kraftvarmeforsyning. Fem kommuner forbereder etableringen af CTR. 

1983
Elkraft og de to kraftværksselskaber, Københavns Belysningsvæsen og Isefjordsværket, indgår efter flere års drøftelser om et nyt kraftværk et kompromis om at etablere to nye værker på henholdsvis Amager og Avedøre Holme.

1984

Der bliver afholdt stiftende bestyrelsesmøde for CTR den 29. februar. 

1985
På H. C. Ørsted Værket bliver en ny blok 7 indviet, og Valby kan dermed forsynes med fjernvarme samtidig med, at Vestegnskommunernes Kraftvarmeselskab (VEKS) i en overgangsperiode kan trække på den nye kapacitet via en forbindelse ved Damhussøen. 

1986
Tårnby Kommune modtager, som den første af vores interessenter, varme fra CTR's transmissionsnet. 

1987
Fjernvarmetunnel under havnen bliver færdig. Hovedparten af København og Frederiksberg kommer på det overordnede net. Også døgnovervågningen er på plads. Transmissionsanlægget bliver officielt indviet den 1. oktober. VEKS modtager varme fra CTR, indtil Avedøreværket er i drift. 

1988
Gentofte og Gladsaxe bliver koblet på transmissionsnettet. 

1989
Elkraft idriftsætter en ny tredje blok på Amagerværket, og dermed er første fase af beslutningen fra 1983 om kraftværksudbygning nu en realitet.

1990
Brønshøj kommer med, da sjette og sidste etape af transmissionsnettet bliver sat i drift. Der mangler fortsat etablering af nogle spidslastcentraler og vekslerstationer. Der er brugt ca. 2,2 mia. kr. ud af en anlægsramme på 2,5 mia. kr. i 1990-priser. Det nye værk på Avedøre Holme bliver sat i drift af Elkraft og forsyner VEKS, som derefter ikke får varme fra CTR, bortset fra når den samlede drift kan optimeres ved samkørsel. 

1993
Der bliver etableret en varmeakkumulator på Avedøreværket. Det betyder, sammen med en hydraulisk forstærkning af nettet imellem CTR's og VEKS' systemer, at driften af det samlede transmissionsnet kan optimeres yderligere. En varmeakkumulator på Amagerværket kommer til nogle år senere. CTR's administration og kontrolrum bliver samlet under ét tag på Frederiksberg. 

1994
CTR indgår sammen med VEKS en principaftale om at aftage varme fra en kommende kraftvarmeblok 2 på Avedøreværket. Den nye blok skal sikre den fortsatte forsyning af det samlede system med kraftvarme, herunder at dampforsyningen i København på sigt kan blive konverteret til vandbaseret fjernvarme. 

2000
Med en ny central i Utterslev og en opgradering af centralen på Frederiksberg med helt nye kedler bliver der sat et foreløbigt punktum for CTR's anlæg af en række spidslastcentraler. CTR deltager i et samarbejde om efterforskning og indvinding af geotermisk energi i hovedstadsområdet - i det daglige betegnet Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde (HGS). Energi E2 dannes ved fusion af kraftværksselskaberne på Sjælland. 

2001
Avedøreværkets blok 2 bliver idriftsat. 

2004
Blok 2 på Amagerværket er ombygget til at kunne anvende biomasse, og CTR indgår en aftale om at aftage varme fra en kommende ny renoveret blok 1. 

2006
Hovedstadsområdets geotermiske demonstrationsanlæg bliver indviet. Senere på året bliver CTR's spidslastcentral ved Københavns Lufthavn indviet. Den er etableret som erstatning for en nedlagt central på lufthavnens område. Energi E2 bliver fusioneret ind i DONG Energy, og Vattenfall overtager Amagerværket. 

2008
Varmelastsamarbejdet imellem CTR, KE og VEKS overtager rollen som koordinerende lastfordeler af kraftværksselskabernes kraftvarmeværker, hvilket tidligere har påhvilet først Elkraft, siden Energi E2. Det betyder, at der fortsat kan ske en samlet optimering af el- og kraftvarmeproduktionen i hovedstadsområdet, selvom de to kraftværksselskaber nu konkurrerer på elsiden. 

2009
Den nyrenoverede blok 1 på Amagerværket bliver idriftsat, og samtidig bliver blok 2 taget ud af drift. Den samlede biomassekapacitet på Amagerværket bliver dermed forøget og er med til at starte opfyldelsen af CTR’s målrettede strategi om at reducere CO2-udledningen. Sammen med VEKS og HOFOR Varme afslutter vi udredningsarbejdet ’Varmeplan Hovedstaden 1’, som beskriver vejen til et 2025, hvor vi kan dække 70 % af varmebehovet uden at anvende fossile brændsler. CTR fejrer sit 25 års jubilæum.

2010
CTR’s bestyrelse vedtager en strategi, der sigter mod, at varme fra CTR skal være CO2-neutral i 2025.

2011

Lager- såvel som forbrændingskapacitet for træpiller på Avedøreværket bliver som et led i CTR’s CO2-strategi udbygget med forøget CO2-neutral produktion som resultat. Udredningsarbejdet ’Varmeplan Hovedstaden 2’ bliver afsluttet med fortsat fokus på at konvertere til biomasse i kombination med at udnytte geotermisk varme. CTR’s bestyrelse vedtager på den baggrund, at udnyttelse af geotermisk varme skal indgå målrettet i CTR’s CO2-strategi. Derfor bliver CTR’s vedtægter revideret, så CTR som selskab kan deltage i udvinding af geotermisk varme, som ikke er begrænset til det allerede eksisterende demonstrationsanlæg.

2012
Gladsaxe og Gentofte Kommuner godkender udbygningsplaner, hvor eksisterende naturgas-kunder konverteres til fjernvarme. 

2013
Svanemølleværkets kraftvarmeanlæg bliver taget ud af drift, og CTR modtager herefter kun varme fra Svanemølleværkets spidslastkedler uden samtidig elproduktion.

2014
HOFOR køber Amagerværket af Vattenfall til overtagelse 1. januar 2014. Som følge af fjernvarmeudbygningen i Gladsaxe etablerer CTR en ny vekslerstation i kommunen. CTR, HOFOR og VEKS overtager DONG Energys andel af Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde (HGS), så varmeselskaberne fremover er eneejere af det geotermiske demonstrationsanlæg. Udredningsarbejdet ’Varmeplan Hovedstaden 3 bliver afsluttet med øget fokus på at anvende varmepumper og energilage og med et perspektivscenarie for fjernvarmeforsyningen frem mod 2050. Som et led i CTR’s CO2-strategi bliver flere kedler omlagt fra olie til naturgas. CTR indgår en principaftale med HOFOR om etablering af en biomassefyret blok 4 på Amagerværket, som skal erstatte den kulfyrede blok 3.

2015
Det geotermiske demonstrationsanlæg bliver oprenset i et forsøg på at forbedre effekt og performance, og der bliver skudt nye huller i den vandførende formation i undergrunden. Som en konsekvens af udbygning i Gladsaxe bliver der idriftsat en ny spidslastcentral.

2016
I regi af Energi På Tværs deltager CTR i arbejdet med en regional strategisk energiplan. En elkedel i Gentofte bliver besluttet som en del af CTR’s strategi for CO2-neutral spids- og reservelastproduktion.

2017
Et demonstrationsprojekt for en varmepumpe i stor skala tilsluttet spildevandssystemet bliver besluttet sammen med VEKS og HOFOR Varme. CTR vælger at inddrage FN’s 17 verdensmål fra 2015 i det videre strategiske arbejde.

2018
CTR's første elkedel bliver indviet ligesom varmepumpen ved Sjællandsbroen. Efter flere års byggearbejder indvier Amager Ressourcer Center (ARC) deres nye forbrændingsanlæg Amager Bakke, som med sin skibakke på taget bliver en ny ikonisk bygning for København.