Affald

I Danmark har man valgt en model, hvor alt affald bliver sorteret i 10 fraktioner, hvor en stor del af affaldet bliver genbrugt. Restaffaldet og dele af industriaffaldet bliver bortskaffer ved forbrænding. Den øgede sortering i Danmark giver dermed mindre mængder restaffald til forbrænding, og som kompensation er affaldsforbrændingerne i hovedstadsområdet begyndt at importere mere industriaffald fra udlandet.

Den energi, der bliver udviklet ved at forbrænde affaldet, kan vi udnytte til produktion af el og varme, hvilket er bedre, end at affaldet ligger på en losseplads og frigiver CO2, metan og andre gasser til atmosfæren.

Al den varme, der bliver produceret på affaldsforbrændingsanlæggene, bliver udnyttet i fjernvarmesystemet. Vi er på den måde med til at sikre en høj udnyttelse af energien, samtidig med at hovedstadens problem med bortskaffelse af affald bliver løst på en miljørigtig måde uden at belaste luftkvaliteten unødigt med skadelige partikler og anden uønsket emission.

CTR modtager i dag varme fra flere affaldsforbrændinger i hovedstaden, bl.a. Amager Ressource Center (ARC), der som den største affaldsforbrænding leverede 24 % af varmebehovet i CTR’s område i 2022. ARC er et af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg med en meget høj virkningsgrad.