Varmekilder

Hvert år sparer CTR's fjernvarmesystem borgerne i hovedstadsområdet for CO2-udledning på ca. 650.000 tons CO2, hvis man sammenligner med individuel naturgasopvarmning.

I 2018 blev 88 % af CTR’s varmebehov dækket ved samproduktion med el, overskudsvarme fra affaldsforbrænding og geotermisk varme. De øvrige 12 % blev dækket ved produktion på rene varmeanlæg.

85 % af fjernvarmeproduktionen i hovedstadsområdet (leveret af VEKS, HOFOR og CTR) var i 2022 baseret på fossilfrie brændsler som træpiller, halm, geotermisk varme og den ikke fossile andel af affald.

På grund af systemets særlige opbygning kan CTR hen over året udnytte produktionen fra forskellige typer af produktionsanlæg og forskellige brændsler. Systemet er nemlig opbygget med ét sammenhængende transmissionsnet, der forbinder de forskellige produktionsanlæg med de forskellige varmeoplande. På den måde kan vi optimere driften til fordel for både og miljøet og økonomien.

Image

De produktionsanlæg der er tilsluttet transmissionssystemet omfatter:

  • Affaldsforbrændingsanlæg
  • Anlæg der udnytter industrieloverskudsvarme
  • Varmepumper som udnytter varmen fra geotermi eller spildevand,
  • Kraftvarmeanlæg som producerer el sammen med varmen
  • Produktion af varme på en kedel uden samtidig elproduktion

Disse anlæg benytter forskellige brændsler som energikilde. Flere af anlæggene kan også skifte mellem forskellige brændsler, så det økonomiske og miljømæssige resultat kan optimeres løbende - vel at mærke samtidig med, at vi har en stor forsyningssikkerhed, som er vigtig for fjernvarmekunderne.