Biomasse

Biomasse er introduceret i hovedstadens varmeforsyning som erstatning for kul, som oprindelig var det primære brændsel på de centrale kraftvarmeværker. Vi begyndte primært at anvende biomasse for at reducere CO2 udledningen fra fossile brændsler ved produktion af fjernvarme, men den afgiftsmæssige fordel ved biomasse har også gjort det økonomisk fordelagtigt for varmeselskaberne, og dermed forbrugerne, at konvertere fra kul til biomasse.

Den primære anvendelse af biomasse er i form af træpiller, som har den store fordel, at de - med få tekniske ombygninger af brænderne på de primære kedler - kan erstatte den kulstøvsfyring, som kraftvarmeværkerne i sin tid blev designet til. Biomasse i form af halm bliver brugt i en specialkedel på Avedøreværket, og på Amagerværkets nye blok 4 kan man benytte endnu en type af biomasse, nemlig træflis. Træflis har som brændsel en ringere kvalitet end træpiller og er derfor billigere, hvor træpiller er et mere forædlet produkt.

I 2018 udgjorde biomasse 45 % af det brændsel, der bliver brugt til produktion af fjernvarme til CTR’s system, og denne andel vil vokse i årene fremover, når Amagerværkets blok 4 er i drift.

Der er diskussioner om, hvorvidt biomasse som brændsel til fjernvarmeproduktion er miljømæssig forsvarligt - og lige så CO2 -neutral som antaget. For at imødekomme disse bekymringer anvender kraftværkerne i Hovedstaden kun biomasse, som opfylder en lang række kriterier for bæredygtighed. Kriterierne og krav til certificering - som også omhandler produktion og transport af biomassen - er indgået i samarbejde mellem bl.a. de to brancheorganisationer Dansk Energi og Dansk Fjernvarme. Brancheaftalen foreskriver eksempelvis, at biomassen kommer fra producenter, som sikrer en genplantning af skov, der overstiger mængden der går til biomasse til energiproduktion.