Fjernvarmen i fremtiden

Image

FJERNVARME ER FREMSYNET VARME

Vi skal tænke helhedsorienteret, når vi skal løse miljøproblemerne. Fjernvarmesystemet er en fremsynet infrastruktur, som sikrer, at varmeforsyningen i storbyen kan blive stadig mere grøn i takt med, at der udvikles nye teknologiske løsninger. 

Når tæt bebyggede områder i Danmark skal forsynes med energi, bliver der forbrugt fossile brændsler, som medfører CO2-udledning. Sådan er det i dag, og sådan vil det - trods tekniske landvindinger - være mange år frem i tiden. Den store udfordring er derfor at begrænse forbruget af fossile brændsler mest muligt, og her er man kommet længere i Storkøbenhavn end i mange tilsvarende hovedstæder. Det skyldes først og fremmest det udbyggede fjernvarmesystem, som blev politisk besluttet for mere end 25 år siden, og som hovedparten af borgere og virksomheder er tilsluttet i dag. 

Fjernvarme er en effektiv og bæredygtig løsning i storbyer med tæt bebyggelse, fordi det giver massive energibesparelser. Brændslerne bliver udnyttet optimalt, og der er et minimalt varmetab, når varmen skal transporteres ud til kunderne.

Fjernvarme reducerer energiforbruget

Der er flere grunde til, at fjernvarmesystemet reducerer energiforbruget, og dermed CO2-udledningen, væsentligt. Kraftvarme, hvor fjernvarme bliver produceret sammen med el, giver store energibesparelser i forhold til at producere el og varme hver for sig. Det skyldes, at spildvarmen fra elproduktionen udnyttes. 

Den overskudsvarmen der kommer fra forbrænding af affald bliver opsamlet og transporteret som fjernvarme ud til forbrugerne. Uden fjernvarmenettet ville al denne varme gå til spilde fordi varmen skulle nedkøles – fx ved at blive ledt ud i havet. 

Fjernvarmenettet har også gjort det muligt at samle varmeproduktionen i storskala på moderne anlæg med en central beliggenhed. Det giver yderligere effektivitet, fordi få, store varmeforsyningsanlæg kan producere varme meget mere effektivt end mange, små private anlæg. Der er rift om pladsen i storbyerne, og så er det en fordel at reducere antallet af produktionsanlæg så meget som muligt. De fylder – både fysisk og æstetisk.

Miljørigtige brændsler kan prioriteres

Der skal en anselig mængde brændsel til for at dække varmebehovet i de fem kommuner, som bliver forsynet via CTR’s fjernvarmenet. Det sker i dag med en kombination af fossile og fossilfrie brændsler, hvor de grønne brændsler gradvist vinder større indpas. 

Af fossile brændsler har kraftvarmeværkerne i de senere år øget brugen af naturgas i stedet for kul. Det er med til at mindske CO2-udledningen. Halmpiller, træpiller og hovedparten af affald til forbrænding udgør grundstammen i de fossilfrie brændsler.

Fjernvarmesystemet giver mulighed for, at vi til enhver tid kan prioritere de mest miljørigtige brændsler og varmeanlæg. Prioriteringen er baseret på politiske beslutninger, og reguleres af lovgivningen via bl.a. afgifter og aftaler om brug af biomasse. Men det er fjernvarmesystemet, der er garant for fleksibiliteten og gør det muligt at skrue op for de miljømæssige ambitioner. Kun fantasien, og de tekniske landvindinger, sætter grænser for, hvilke fossilfrie energikilder, der kan tilsluttes fjernvarmenettet.

Fjernvarme er bæredygtighed på flere planer

Det er en forudsætning for en bæredygtig udvikling af storbyen, at samtænke og optimere miljø, økonomi og andre forhold af betydning for borgernes velfærd – og fjernvarmesystemet er et eksempel på sådan en helhedstankegang.

Fjernvarme er ikke blot en gevinst for miljøet. Den enkelte forbruger får en stabil, enkel og sikker forsyning af varme. Og den effektive udnyttelse af brændslerne og systemets fleksibilitet giver store økonomiske besparelser, som både kommer forbrugerne og samfundet til gode.